تبلیغات
Gilrly Girls - فَـــرق میکنـــه
رو بیتِ بِزی لِی

فَـــرق میکنـــه

یکشنبه 17 مرداد 1395 11:06 ب.ظ

نویسنده : بلوم بلوم
ارسال شده در: متن ساخته ی خودم ،

هَمیشـــه یه رَنـــگ خـــاصی
 تـــوی زِندگـــی هَســـت
اَگـــه اَز بیـــن بِـــره
هَمـــه چیـــز فَـــرق میکنـــه
چـــون ایـــن رَنـــگ،
بـــا هَمـــه ی رَنـــگ ها فَـــرق میکنـــهدیدگاه ها : ثابِـــت
آخرین ویرایش: چهارشنبه 27 مرداد 1395 01:58 ب.ظ